warsztatykonkursypikniki ekologiczneeko-lekcje

Sireco

Fundacja Sireco powstała 7 grudnia 2022 roku w Myśliborzu. Jest wspólnym przedsięwzięciem trzech spółek: ZUO Clean City, ZUO International oraz EKO-MYŚL, a jej głównym celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Wszystkie nasze spółki od lat prowadzą działalność edukacyjną i angażują się w życie lokalnych społeczności: biorą udział w wydarzeniach, sponsorują eventy oraz nagrody, a przede wszystkim inicjują działania służące edukacji na temat poprawnej segregacji odpadów.

W 2022 roku postanowiliśmy zintegrować wszystkie nasze działania edukacyjne w ramach Fundacji, której cele statutowe to przede wszystkim:

Świadomość
ekologiczna
1

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnianie wiedzy
z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i bioróżnorodności,
zrównoważonego rozwoju
i przeciwdziałania zmianom klimatu, niskoemisyjnego transportu, efektywności energetycznej i OZE oraz ochrony jakości powietrza.

Poziomy
recyklingu
2

Osiągnięcie wymaganych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych, ulegających biodegradacji.

Aktywizacja
społeczeństwa
3

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności, poprzez propagowanie dobrych praktyk oraz współpracę międzysektorową (nauka – biznes – samorządy – instytucje legislacyjne).

Swobodny
przepływ wiedzy
4

Wspieranie i propagowanie swobodnego przepływu wiedzy między Polską a innymi krajami, a w szczególności innowacji, myśli naukowo technicznych, programów badawczych, analiz, a także praktykowanie międzynarodowych wyjazdów studyjnych.

Odpowiedzialność
Społeczna Biznesu
5

Upowszechnianie i promowanie wiedzy z zakresu Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (CSR) i współpraca w tym zakresie z międzynarodowymi instytucjami promującymi cele zrównoważonego rozwoju.

Zmiany
legislacyjne
6

Inicjowanie proekologicznych zmian legislacyjnych.

Realizujemy działania edukacyjne w zakresie poprawnego segregowania odpadów, które są niezbędne do osiągnięcia podnoszonych z każdym rokiem poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych, ulegających biodegradacji.

Zobacz zrealizowane projekty w gminach:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, niskoemisyjnego transportu, efektywności energetycznej i OZE oraz podnoszenia jakości powietrza.
2. Działania edukacyjne w zakresie poprawnego segregowania odpadów, które są niezbędne do osiągnięcia podnoszonych z każdym rokiem poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych, ulegających biodegradacji.
3. Udostępnianie przestrzeni, środków i wiedzy do realizacji projektów i zainteresowań.
4. Organizację szkoleń, wykładów, konferencji, warsztatów i innych form edukacji służących poszerzaniu kompetencji i wiedzy dla wszystkich grup wiekowych.
5. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów fundacji; działalność naukowo-badawczą, wymianę doświadczeń i organizację wyjazdów studyjnych.
6. Współpracę z właściwymi organami i instytucjami w kraju i za granicą, w szczególności z organami administracji publicznej, w tym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz oddziały Wojewódzkie oraz Polska Akademią Nauk.
7. Gromadzenie środków materialnych dla finansowania celów fundacji.
8. Finansowanie realizacji indywidualnych projektów, pomysłów, wynalazków i racjonalizatorskich przedsięwzięć.
9. Pomoc finansową i materialną dla inicjatyw promujących postawy ekologiczne.
10. Finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych.
11. Organizację i prowadzenie działalności szkoleniowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży (bezpłatnej i odpłatnej).
12. Świadczenie usług: szkoleniowych, doradczych, promocyjnych, finansowych, informacyjnych.
13. Promocję działań mających na celu realizację celów statutowych Fundacji.
14. Podejmowanie wszelkiej innej działalności i inicjatyw służących realizacji celów Fundacji.

Statut Fundacji