Dotacje

Projekt pod nazwą „Centrum Badawcze procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów”.

Projekt pod nazwą „Opracowanie technologii przetwarzania zmieszanych odpadowych tworzyw sztucznych w celu wytwarzania wyrobów i materiałów budowlanych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zaangażowania w prowadzenie badań. Realizacja projektu umożliwi opracowanie technologii przetwarzania zmieszanych odpadowych tworzyw sztucznych w celu wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych. Technologia pozwoli na ponowne wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych w formie wyrobów budowlanych przeznaczonych do konstrukcji inżynierii lądowej, w tym dróg, ścieżek rowerowych lub chodników, które będą stosowane jako substytut kruszywa mineralnego oraz prefabrykatów do budowy ścianek oporowych.

Całkowita wartość projektu: 303 170,40 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 200 000,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na dostosowaniu istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez jej rozbudowę. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę hali z linią sortowniczą do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego, zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowić będzie dalszą rozbudowę istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o część do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie. Przedsięwzięcie planuje się do realizacji w związku ze stale rosnącym strumieniem odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i niewystarczającymi mocami przerobowymi obecnie funkcjonującej linii sortowniczej. Na instalacji prowadzone będzie przetwarzanie odpadów (odzysk), zwane procesem doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego, zebranych selektywnie. Maksymalna wydajność nowej linii wynosić będzie 4,5 Mg/h, tj. 28 000 Mg/rok (przy założeniu maksymalnej pracy na 3 zmiany / 5 dni w tygodniu).

Rozbudowa i doposażenie kompostowni do bioodpadów zlokalizowanej w Kunowicach

Przedmiotem inwestycji było rozbudowa poprzez doposażenie istniejącej kompostowni do bioodpadów w niezbędne maszyny i urządzenia, zlokalizowanej na działce nr 262/3 w Kunowicach wyposażonej w 7 tuneli kompostowych, stanowiącej własność Wnioskodawcy.
Opis zrealizowanych prac w ramach inwestycji:
• zakup maszyn, w tym przerzucarka, rozdrabniacza, przesiewacza, kontenerów,
• działania informacyjno-promocyjne projektu – projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie działań.

Zrealizowany zakres rzeczowy gwarantuje osiągnięcia docelowego efektu rzeczowego lub ekologicznego.

Całkowita wartość projektu: 3 051 004,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 705 000,00 zł.