1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., ZUO International Sp. z o.o., EKO-MYŚL Sp. o.o , dalej: „Administrator”. Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo: rodo@sireco.pl
 2. Zbierane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 3. Gromadzone przez Administratora dane osobowe obejmują:
  1. ogólne informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko / nazwa firmy, adres e-mail;
  2. inne informacje, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania celów przetwarzania danych, szczegółowo określonych przez Administratora w pkt. 5 niniejszego obowiązku informacyjnego.
 4. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celach wynikających z każdorazowo udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu z Administratorem;
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celu wyegzekwowania praw lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (wyegzekwowanie praw lub dochodzenie roszczeń przysługujących Administratorowi przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, takich jak USA. Prawami, które przysługują osobie, której dane osobowe dotyczą, są:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Ponadto, osoba, której dane osobowe dotyczą, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z funkcjonalności strony www Administratora.