maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych ze zbieranych i przetwarzanych odpadów

Idea

Naszym priorytetem
jest maksymalne
odzyskiwanie i recycling
surowców wtórnych
z odpadów, a w efekcie
ograniczanie składowania
do minimum.

maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych ze zbieranych i przetwarzanych odpadów, a co za tym idzie minimalizacja ich składowania.
Synergia spółek o wieloletnim lokalnym
doświadczeniu pozwala na szersze wykorzystanie
naszego zaplecza logistycznego oraz nowoczesnych
instalacji do przetwarzania odpadów. Jako grupa
patrzymy dalej i widzimy więcej, a jako firmy
działające w małych miejscowościach chcemy
wprowadzać innowacje w życie lokalnych
społeczności.

Czyste dziś, lepsze jutro!

Nasze wartości

Prowadzimy projekty badawcze i stale poszukujemy innowacyjnych zastosowań dla przetworzonych odpadów. Nasz cel realizujemy również poprzez kompleksową edukację ekologiczną w zakresie poprawnej segregacji i zrównoważonego rozwoju. Aktywizacja i edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych realnie wpływa na uzyskanie wymaganych poziomów recyklingu.

Poznaj Sireco

Doświadczenie

Instalacje Sireco są stale modernizowane
i dostosowywane do najnowszych wymagań technologicznych wynikających z przepisów prawa RP oraz wytycznych Unii Europejskiej.
W swojej codziennej pracy wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, maszyny i sprzęty, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu.

Certyfikaty

Certyfikaty to potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych usług, jak i stabilnej pozycji na rynku.

Certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 dla ZUO Clean City
Certyfikat zrównoważonej produkcji paliw stałych z biomasy i biogazu KZR INiG dla ZUO Clean City
Certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 dla EKO-MYŚL
Certyfikat zrównoważonej produkcji paliw stałych z biomasy i biogazu KZR INiG dla EKO-MYŚL
Certyfikat zrównoważonej produkcji paliw stałych z biomasy i biogazu KZR INiG dla ZUO INTERNATIONAL

Zakłady

Sireco to grupa trzech zakładów utylizacji odpadów: ZUO Clean City z Mnich (wraz z Trans-Kom), ZUO International z Kunowic oraz EKO-MYŚL z Dalszego.
Posiadamy status Instalacji Komunalnych (RIPOK-u) w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim, a swoim działaniem obejmujemy całą Polskę.

zakład zuo international
„EKO-MYŚL” Sp. z o.o. powstała w 1999 roku. Głównym udziałowcem w firmie jest Sirius Finance S.A. z Luksemburga.
zakład zuo clean city

Zaufali nam

Wieloletnia współpraca
z gminami oparta jest na
zaufaniu i partnerstwie.

Laboratorium

Sireco prowadzi liczne projekty badawcze. Na terenie instalacji ZUO International dysponuje własnym laboratorium, w którym wykonywane są pomiary i analizy, pozwalające na poszukiwanie innowacyjnych zastosowań dla przetwarzanych odpadów.

Laboratorium jest wyposażone m.in. w urządzenia:

– kalorymetr,
– analizator węgla, wodoru i siarki,
– spektrometr,
– analizator TGA.

Stały nadzór laboratoryjny nad procesami przetwarzania odpadów jest odzwierciedleniem naszego odpowiedzialnego

podejścia do biznesu i ochrony środowiska. Umożliwia optymalizację procesów technologicznych i zwiększenie jakości frakcji przekazywanych do dalszego przetwarzania. Obecnie badaniom podlegają: paliwo alternatywne, odpady komunalne, kompost oraz odcieki składowiskowe.

Laboratorium Sireco pozwala na prowadzenie analiz bezpośrednio w miejscu procesu przetwarzania, co umożliwia natychmiastowe reagowanie na ewentualne odchylenia od oczekiwanych wartości.

Odpowiedzialność

W trosce o środowisko naturalne bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczne przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów. Wdrażamy innowacje i prowadzimy programy badawcze, aby stale zwiększać wskaźniki odzysku i recyklingu.

Edukacja

Wszystkie nasze spółki od lat prowadzą działalność edukacyjną i angażują się w życie lokalnych społeczności:
biorą udział w wydarzeniach, a przede wszystkim inicjują działania służące edukacji na temat poprawnej segregacji odpadów.

Jeśli jesteś zainteresowany zajęciami z edukacji ekologicznej, które moglibyśmy przeprowadzić dla Ciebie, zapraszamy do kontaktu.

Wydarzenia

Atrakcyjnie o ekologii – to nasz przepis na sukces w budowaniu świadomego społeczeństwa!

Warsztaty
1

Angażujące warsztaty to najlepszy sposób na skuteczną edukację ekologiczną.

Pikniki
ekologiczne
2

Inicjujemy plenerowe wydarzenia łączące pokolenia.

Wydarzenia

Atrakcyjnie o ekologii – to nasz przepis na sukces w budowaniu świadomego społeczeństwa!

1
Warsztaty

Angażujące warsztaty to najlepszy sposób na skuteczną edukację ekologiczną.

2
Pikniki
ekologiczne

Inicjujemy plenerowe wydarzenia łączące pokolenia.

Konkursy
3

Organizujemy konkursy ekologiczne i chętnie włączamy się w inicjatywy lokalne.

Szkoły
4

Realizujemy kompleksowe programy ekologiczne na wszystkich poziomach edukacji.

3
Konkursy

Organizujemy konkursy ekologiczne i chętnie włączamy się w inicjatywy lokalne.

4
Szkoły

Realizujemy kompleksowe programy ekologiczne na wszystkich poziomach edukacji.

Fundacja

Fundacja Sireco powstała 7 grudnia 2022 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem trzech spółek: ZUO Clean City, ZUO International oraz EKO-MYŚL. Jej główne zadanie to podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, niskoemisyjnego transportu, efektywności energetycznej i OZE oraz ochrony jakości powietrza.

Kariera

Sireco to przede wszystkim zespół – razem pracujemy na wspólny sukces! Dlatego naszym pracownikom, za ich wkład w rozwój firmy, oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz przyjazne środowisko pracy. Jako Grupa stawiamy na wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami naszych trzech spółek.

Dotacje

Nasze innowacyjne działania wspierane są poprzez fundusze państwowe i unijne. Stale pozyskujemy środki na doszkalanie naszych pracowników.

Projekt pod nazwą „Centrum Badawcze procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów”.

Projekt pod nazwą „Opracowanie technologii przetwarzania zmieszanych odpadowych tworzyw sztucznych w celu wytwarzania wyrobów i materiałów budowlanych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zaangażowania w prowadzenie badań. Realizacja projektu umożliwi opracowanie technologii przetwarzania zmieszanych odpadowych tworzyw sztucznych w celu wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych. Technologia pozwoli na ponowne wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych w formie wyrobów budowlanych przeznaczonych do konstrukcji inżynierii lądowej, w tym dróg, ścieżek rowerowych lub chodników, które będą stosowane jako substytut kruszywa mineralnego oraz prefabrykatów do budowy ścianek oporowych.

Całkowita wartość projektu: 303 170,40 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 200 000,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na dostosowaniu istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez jej rozbudowę. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę hali z linią sortowniczą do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego, zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowić będzie dalszą rozbudowę istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o część do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie. Przedsięwzięcie planuje się do realizacji w związku ze stale rosnącym strumieniem odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i niewystarczającymi mocami przerobowymi obecnie funkcjonującej linii sortowniczej. Na instalacji prowadzone będzie przetwarzanie odpadów (odzysk), zwane procesem doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego, zebranych selektywnie. Maksymalna wydajność nowej linii wynosić będzie 4,5 Mg/h, tj. 28 000 Mg/rok (przy założeniu maksymalnej pracy na 3 zmiany / 5 dni w tygodniu).

Rozbudowa i doposażenie kompostowni do bioodpadów zlokalizowanej w Kunowicach

Przedmiotem inwestycji było rozbudowa poprzez doposażenie istniejącej kompostowni do bioodpadów w niezbędne maszyny i urządzenia, zlokalizowanej na działce nr 262/3 w Kunowicach wyposażonej w 7 tuneli kompostowych, stanowiącej własność Wnioskodawcy.
Opis zrealizowanych prac w ramach inwestycji:
• zakup maszyn, w tym przerzucarka, rozdrabniacza, przesiewacza, kontenerów,
• działania informacyjno-promocyjne projektu – projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie działań.

Zrealizowany zakres rzeczowy gwarantuje osiągnięcia docelowego efektu rzeczowego lub ekologicznego.

Całkowita wartość projektu: 3 051 004,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 705 000,00 zł.